top of page

LASAP STATŪTI

LASAP_logo_soctikli.png

Jaunā redakcijā apstiprināti

Biedru pilnsapulcē

2015. gada 10. martā

 

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas Asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem” (turpmāk tekstā - Biedrība). Biedrības nosaukums saīsinātā formā - LASAP.

1.2. Biedrības nosaukums angļu valodā ir Latvian Public Relations Association. Biedrības saīsinātais nosaukums angļu valodā ir LaPRA.

 

2.nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. veicināt sabiedrisko attiecību kā stratēģiska un darbības instrumenta lietošanu uzņēmējsabiedrībās, nevaldības organizācijās, valsts un pašvaldību iestādēs;

2.1.2. veicināt sabiedrisko attiecību jomā strādājošo kompetenci, organizējot izglītības un tālākizglītības programmas, uzņemoties iniciatīvu pieredzes apmaiņā un rosinot izpētes un mācību programmas mācību iestādēs;

2.1.3. veicināt sabiedrisko attiecību nozares attīstību un standartu uzlabošanu;

2.1.4. veicināt sabiedrisko attiecību atbilstību nacionālajām un starptautiskajām ētikas normām.

 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu, vismaz divus gadus darbojusies sabiedrisko attiecību jomā, ievērojusi principus, kas noteikti Starptautiskajā ētikas kodeksā (apstiprināts 12.05.1965. Atēnās ar grozījumiem, kas veikti 17.04.1968. Teherānā) un Starptautiskās Sabiedrisko attiecību asociācijas uzvedības kodeksā (apstiprināts 1961. gada maijā Venēcijā), atzīst un respektē Biedrības darbības mērķus un virzienus. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā vienu gadu nav nomaksājis biedra naudu,

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus,

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības,

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

5.1.4. lietot Biedrības materiāli tehnisko un informatīvo bāzi.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu sasniegšanu un uzdevumu īstenošanu. 5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

 

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai rakstveidā deleģēt savu pārstāvniecību kādam citam Biedrības biedram. Deleģējumu skaits vienam Biedrības biedram nevar pārsniegt piecus. Par katru deleģējumu rakstiski tiek informēta valde.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31. martam.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no biedriem.

 

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem. Valdes locekļus ievēl kārtējā biedru sapulce uz vienu gadu. Valdes locekļu kandidātus izvirza biedri. Gadījumā, ja tiek izvirzīti vairāk nekā pieci kandidāti, ievēlēti ir pieci kandidāti ar lielāko balsu skaitu.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību atsevišķi.

8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

 

9.nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu. Revidentu var ievēlēt no biedru vidus.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju,

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu,

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu,

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

10.nodaļa. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu par esošo kalendāro gadu, kopsapulces noteiktā apmērā.

 

 

 

Statūti apstiprināti

Biedru kopsapulcē

Rīgā, 2015.gada 10.martā

Valdes priekšsēdētāja: Kristīne Tjarve

bottom of page